Wat Is Palliatieve Zorg Thuis  thumbnail

Wat Is Palliatieve Zorg Thuis

Published Apr 26, 24
7 min read

Kleinigheden zoals diarree zonder dehydratie, of hinderlijk hoesten bij een bovensteluchtweginfectie. Of kinderen die worden ingestuurd onder verdenking van een ernstig probleem dat heel erg meevalt als wij het beoordelen. Een peuter die overstuur is en zijn kin niet op de borst laat duwen is meestal niet nekstijf - sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Aan de andere kant zien we steeds meer kinderen waar chronische en ernstige problemen weggebagatelliseerd zijn onder het motto ‘de natuur is mild’ en ‘bij kinderen gaat het vanzelf wel weer over’

Er zijn ook steeds minder kinderen, en steeds meer ouderen. De nadruk in de huisartsenpraktijk èn in de opleiding verschuift steeds meer naar de oudere mens, met multimorbiditeit en polyfarmacie. sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Kindergeneeskunde is geen verplicht onderdeel. De enkele haio die in het tweede jaar een stage acute kindergeneeskunde doet roept steevast na afloop van de stage dat het zo leerzaam was, pluis van niet pluis en zieke kinderen te leren herkennen

De enige ervaring die de jongste generatie huisartsen heeft met kindergeneeskunde is een coschap van vier weken. Ik voel me verantwoordelijk voor goede zorg voor zieke kinderen. En ik maak me zorgen over de toekomst daarvan in de eerstelijn. Daar moeten we iets aan doen met zijn allen. Ik denk niet dat het een goede oplossing is als alle kinderen altijd door kinderartsen gezien worden, zoals in Duitsland of de VS.

Ik denk dat we er naar toe moeten dat de kinderarts naar de huisarts moet, naar de eerstelijn. Samen naar kinderen kijken, samen leren. Dat model van anderhalfstelijnszorg willen wij het komende jaar in onze regio met onze huisartsen onderzoeken. En met de zorgverzekeraars. sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Doet u mee?.•15Docteur Adriaan Kraaijeveld ‘Een betere zorg begint met werken aan de verziekte verhoudingen’De zorgaanbieders die het risico lopen en de zorgverzekeraars die de winst mogen opstrijken

In 2004 vertrok hij naar Engeland, om na een paar jaar neer te strijken op het Franse platteland. Van daaruit volgt hij al jaren met veel verbazing de ontwikkelingen in de Nederlandse zorg. Tekst: Petra Pronk‘Een betere zorg begint met betere verhoudingen’ aldus huisarts Aad Kraaijeveld. Engeland, Frankrijk en Nederland heb­ ben volgens hem veel gemeen als het gaat om de zorg.

Palliatieve Zorg - Werkagenda

‘De overheid wil alleen nog marginaal toetsen en de uitvoering aan anderen overlaten. sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Niet per se verkeerd, mits dat op een verstan­ dige manier gebeurt.’ En daar wringt wat hem betreft de schoen. Het Nederlandse zorgstelsel is het re­ sultaat van een democratisch proces. Daar heeft hij respect voor, dus wil hij niet al te hard mopperen

‘Met de inhoud van de zorg is niks mis. Die staat in Neder­ land (nog) op hoog niveau. Het probleem zit hem in de organisatie en de uitvoe­ ring. De kern van het probleem is dat we publieke doelstellingen proberen te berei­ ken met een geprivatiseerd systeem.’PrivatiseringDe zorg is niet de enige sector die wor­ stelt met de gevolgen van die keuze.

Waar marktwerking zijn intrede deed, zijn kwaliteit, toegankelijk­heid en betaalbaarheid het kind van de rekening. Om nog maar te zwijgen over de slechte verhoudingen tussen zorgver­ leners en zorgverzekeraars. ‘De sfeer is verziekt, er wordt niet onderhandeld - sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Zorgaanbieders mogen kiezen of ze met een kleine of een grote stok geslagen wor­ den’, constateert Kraaijeveld‘De rechten van de patiënt wor­ den uitvergroot, het consumentisme wordt door de overheden gestimuleerd en tegelijkertijd worden de middelen aan het veld ontnomen om aan de patiënt te­ gemoet te komen’, stelt Kraaijeveld. Neem de uitspraak van de Engelse premier Gor­ don Brown jaren geleden ‘­Every patient in England shoud be seeing his docter who, where and whenever he wants’.

Art­ sen zijn transparanter geworden, maar hebben er niets voor teruggekregen.’Slecht scorenGeen enkel systeem is ideaal, maar Ne­ derland doet het op enkele punten wel erg slecht ten opzichte van het buiten­ land. Met stip op 1: de toenemende complexe organisatie van de zorg - sint-jozef mortsel palliatieve zorg. ‘Als de oplossing complexer is dan het pro­ bleem moet je wantrouwend worden

Abc Model Palliatieve Zorg

Waar­ om zou je betalen voor zwangerschap als je niet zwanger wilt worden? Door die instelling wordt de solidariteit ondergra­ ven en worden belangrijke beginselen weggeorganiseerd. Er is geen sprake meer van rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. sint-jozef mortsel palliatieve zorg.’ Hij verbaast zich erover dat in Neder­ land veel via de achterdeur geregeld wordt, zoals bij artikel 13

Dat is in Frankrijk ondenkbaar - sint-jozef mortsel palliatieve zorg.’ Ook als het gaat om het gezag van de dokter scoort Ne­ derland slecht. ‘Dat gezag wordt actief ondergraven en dat heeft invloed op de relatie met onze patiënten. Zonder rela­ tie geen goede zorg, dus het is belangrijk om zorgverleners in hun waarde te la­ ten.’ Daarnaast blinkt Nederland uit inAad Kraaijeveld‘ DE KERN VAN HET PROBLEEM IS DAT WE PUBLIEKE DOELSTELLINGEN PROBEREN TE BEREIKEN MET EEN GEPRIVATISEERD SYSTEEM’ windowdressingIedereen die zegt dat je dezelfde zorg voor de helft van het geld kan leveren, jokt.’OplossingEen beter systeem begint, wat Kraaije­ veld betreft, met het herstel van de ver­ ziekte verhoudingen tussen overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars. sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Dat@VogelvrijeHArts #Schippers weet niet wat er gebeurt als huis­ artsen in Nederland zeggen: tot hier en niet verder, bekijk het maar! #hetroermoetbetekent: werken aan vertrouwen want dat is nu compleet zoek

Hij zou graag zien dat zijn Nederlandse col­ lega’s en de managers in de zorg duidelij­ ker stelling namen tegen de praktijk van overregulering. ‘Beleid regelt het mense­ lijk gebrek. Overvloedige regelgeving is een uiting van een verziekt systeem dat drijft op wantrouwen en verkeerde beeld­ vorming. Nederlandse artsen leiden aan­ weak knees disease: teveel op je bord laten schuiven zonder weerstand te bieden.

‘Al tijdens mijn studie geneeskunde was ik enthousiast over radio. Dat medium raakte me - sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Het had voor mij iets magisch. Dat je in de studio zit en dat er overal mensen naar je luisteren. Ik heb altijd gedacht: als ik ooit de kans krijg zou ik daar graag iets mee willen doen

Internationale Dag Van De Palliatieve Zorg 2023

Sinds een jaar of twee maak ik daar samen met mijn zoon het programma “Recept met muziek”, een mix van medische informatie en muziek. Mijn zoon doet de techniek, ik de presentatie. We doen het nu een paar jaar en ik ben nog steeds heel enthousiast. Recept met muziek‘Veel mensen vinden het vreemd: een dokter die een radioprogramma maakt.

Het is een mooie manier om de liefde voor mijn vak te combineren met mijn passie voor muziek. In de eerste plaats wil ik informatie overdragen. sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Mensen bewust maken van ziektes en kwaaltjes waarvoor ze niet direct naar een dokter hoeven. Ten tweede is radio voor mij ook een kwestie van mensen vrolijk maken met je stem

Studiogasten‘Er zijn diverse vaste onderdelen. Zo vertelt een chauffeur van de huisartsenpost elke week over zijn belevenissen – en dat in het Gronings. Verder presenteer ik altijd de medische nieuwtjes van de afgelopen veertien dagen, en verzorgt mijn zoon zijn eigen muziek, met commentaar. sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Vaak hebben we ook studiogasten. Dat kan variëren van een orthopeed die iets komt vertellen over artrose tot een promovendus die bezig is met een interes-sant medisch onderwerpDat je muziek mag draaien die je leuk vindt en medische informatie mag overdragen waar mensen iets aan hebben, blijft heel bijzonder - sint-jozef mortsel palliatieve zorg. Bezig zijn met het programma geeft me elke twee weken weer energie en een kick. Bovendien steek ik er ook weer dingen van op. Je leest onderwerpen na in de literatuur, volgt het nieuws en je leert altijd weer iets van je gast in de studio

Tekst: Bianca Semmekrot en Lieme Huib OsingaNiemand zal de vraag stellen: Moet ik aan de wet voldoen? Graag kijken wij met u wat de wet zegt over ‘kwaliteit’. sint-jozef mortsel palliatieve zorg. De basiswetgeving hiervoor is: de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In deze wetten staat onder meer het volgende: ‘De huisarts organiseert zijn beroepsuitoefening op zodanige wijze en voorziet zich zodanig van materieel, dat een en ander leidt of redelijkerwijze moet leiden tot verantwoorde zorg

Basisopleiding Palliatieve ZorgEr dient daarvoor evidence based gewerkt te worden en de zorg die aan de patiënt wordt verleend, moet worden geregistreerd (sint-jozef mortsel palliatieve zorg). De ‘systematische bewaking, beheer-20sing en verbetering’ betekent dat een praktijk een ‘kwaliteitssysteem’ heeft. KwaliteitssysteemEen goede manier van werken in de huisartsenpraktijk is gebaseerd op team-werk­ afspraken. Dat geeft systematische beheersing in de vorm van bijvoorbeeld een vastgelegde taakverdeling

Latest Posts

Casus Palliatieve Zorg Voorbeeld

Published May 06, 24
7 min read

4 Fasen Palliatieve Zorg

Published May 01, 24
4 min read