Wanneer Palliatieve Zorg  thumbnail

Wanneer Palliatieve Zorg

Published Apr 27, 24
4 min read

We moeten ons daarbij wel bewust zijn dat pijn vaak meer is dan alleen fysieke pijn. morfinepleisters palliatieve zorg. De beslissing om over te gaan op palliatieve sedatie betekent dat de patiënt zich niet meer bewust is van de nabijheid van zijn naasten (morfinepleisters palliatieve zorg). Omdat er na de sedatie geen communicatie meer mogelijk is met de patiënt heeft dit ook ingrijpende consequenties voor familieleden en andere naasten van de patiënt9 1 ZORGVERLENING ROND HET LEVENSEINDE IN DE LAGE LANDEN BEGRIPSBEPALING EN BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Inleiding In Nederland hebben wij sinds april 2002 een euthanasiewet. Er was toen al meer dan dertig jaar vanuit maatschappij en politiek gediscussieerd over euthanasie. morfinepleisters palliatieve zorg. De wet geeft een begripsbepaling van euthanasie en beschrijft de zorgvuldigheidseisen die bij euthanasie in acht genomen moeten worden

Toch is de discussie over euthanasie niet geluwd (morfinepleisters palliatieve zorg). Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot zorgverlening rond het levenseinde staan in de belangstelling en beïnvloeden de visie op euthanasie. De laatste tijd wordt in de media veel aandacht besteed aan de relatie tussen euthanasie en palliatieve sedatie. morfinepleisters palliatieve zorg. Bij palliatieve sedatie worden terminale patiënten die ondraaglijk lijden aan symptomen die niet te behandelen zijn, in een kunstmatige coma gebrachtDeze behandeling is bedoeld voor patiënten die binnen één tot twee weken zullen overlijden. Maar soms geven artsen ook palliatieve sedatie aan patiënten die meer dan twee weken te leven hebben. morfinepleisters palliatieve zorg. Als een arts diepe en continue sedatie inzet bij mensen die langer te leven hebben dan twee weken, zal de dood als gevolg van de sedatie intreden, en niet door de ziekte

Daar komt bij dat er ook verwarring bestaat over de begrippen. morfinepleisters palliatieve zorg. Zo worden palliatieve zorg, palliatieve sedatie en pijnbestrijding, waarbij morfine gebruikt wordt, dikwijls door elkaar gehaald en bestaat er eveneens veel verwarring over de begrippen palliatieve sedatie, slow euthanasia en euthanasie (morfinepleisters palliatieve zorg). In de volgende paragraaf zal ik daarom de relevante begrippen die in de stervenszorg gebruikt worden beschrijven

Dag Van De Palliatieve Zorg11 De regering heeft naar aanleiding van dit onderzoek gewezen op het belang van een landelijke richtlijn voor palliatieve sedatie - morfinepleisters palliatieve zorg. De KNMG heeft zich toen bereid verklaard een commissie in te stellen. De KNMG-richtlijn palliatieve sedatie werd in december 2005 aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Daarmee zijn Nederland en België de eerste landen in de wereld geweest die euthanasie gelegaliseerd hebben. morfinepleisters palliatieve zorg. Een van de meest opmerkelijke verschillen tussen de Nederlandse Wet en de Belgische Wet is het verschil in tijd die nodig was om de wetten tot stand te brengen. Het Belgische euthanasiedebat begon pas in 1999

In België 10 11 ‘Artsen bieden ‘zachte dood’ soms te snel aan’, Trouw, 24 mei 2007. G. van der Wal, e.a., Medische besluitvorming aan het einde van het leven: de praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie. morfinepleisters palliatieve zorg. Utrecht, De Tijdstroom, 2003, p (morfinepleisters palliatieve zorg). 75-87. 10 bestond er over de kwestie geen jurisprudentie. België was hierdoor wel verplicht om een gedetailleerde euthanasiewet te maken om daarmee de maximale gerechtelijke zekerheid voor patiënt en arts te kunnen garanderen

In België valt hulp bij zelfdoding niet onder de euthanasiewet (morfinepleisters palliatieve zorg). Hierdoor is de situatie in België onduidelijk wat hulp bij zelfdoding betreft. 12 In Nederland heeft het reguleren van de euthanasie veel aandacht gevraagd zodat de interesse voor palliatieve zorg pas kon groeien toen de euthanasiewet geregeld was. België kende al een goed netwerk van palliatieve zorg, dat zich ontwikkelde in de tweede helft van de jaren negentig

Morfinepleisters Palliatieve Zorg

13 Daarom wil ik ook begrippen die in België gehanteerd worden maar anders geformuleerd zijn dan de Nederlandse begrippen en voor mijn scriptie van belang zijn, vermelden - morfinepleisters palliatieve zorg. 1 (morfinepleisters palliatieve zorg).2 Palliatieve sedatie In mei 2007 is het Nederlandse evaluatierapport Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding verschenen. 14 Dit onderzoek naar medische beslissingen rond het levenseinde is gebaseerd op cijfers uit 2005In beide rapporten is ook aandacht besteed aan palliatieve sedatie. 12 13 14 M. Adams, H (morfinepleisters palliatieve zorg). Nys, ‘Euthanasia in the Low Countries: Comparative Reflections on the Belgian and Dutch Euthanasia Act’ in: P. Schotsmans, T. Meulenberg, (eds. morfinepleisters palliatieve zorg.), Euthanasia and Palliative Care in the Low Countries, Leuven, Peeters, 2005, p. 5-10

Latest Posts

Casus Palliatieve Zorg Voorbeeld

Published May 06, 24
7 min read

4 Fasen Palliatieve Zorg

Published May 01, 24
4 min read