Palliatieve Zorg Utrecht  thumbnail

Palliatieve Zorg Utrecht

Published Apr 19, 24
7 min read

De heer : Voorzitter. Dank voor de uitnodiging om iets te vertellen over het werk binnen ons ziekenhuis (Palliatieve zorg - Werkagenda). Ook ik krijg in mijn werk te maken met de discussie over dementie en voltooid leven. Palliatieve zorg - Werkagenda. Ik steun dan ook van harte de inzet van de andere aanwezigen om daarover meer helderheid te krijgen

Ze zijn bezig met een concrete uitvoering. In ons werk als euthanasieconsulent signaleren wij zowel bij artsen als bij patiënten veel onwetendheid over euthanasie, over de wet en over de concrete invulling en aanpak op de werkvloer - Palliatieve zorg - Werkagenda. Ik ben het dan ook zeer eens met de aanbevelingen in de brief van minister Schippers en minister Opstelten betreffende het bieden van scholing, het geven van informatie en het bieden van ondersteuning aan de artsen

Daarnaast – en dat gaat verder dan de aanbevelingen – is het van groot van belang patiënten te informeren en te ondersteunen. Sinds 1997 ben ik officieel in ons ziekenhuis aangesteld als euthanasieconsulent. In eerste instantie is die functie bedoeld om artsen te begeleiden in het euthanasietraject, maar al snel werd de taak verruimd tot het ondersteunen en begeleiden van alle betrokkenen: verpleegkundigen, andere hulpverleners en natuurlijk patiënten en hun familieleden.

We gaan dan met de patiënt en de familie in gesprek. We bieden wilsverklaringen aan, we geven aan wat dat betekent en we begeleiden hen in het hele traject (Palliatieve zorg - Werkagenda). Het inzetten van euthanasieconsulenten verhoogt de kwaliteit van zorg rond het levenseinde. In de eerste plaats is dit van belang voor de patiënt en de familie

Ethische Dilemma's Palliatieve Zorg

Door hun ervaring en kennis van zaken kunnen de consulenten zorgvuldig, deskundig en betrokken ingaan op de vraag. In de tweede plaats is het inzetten van euthanasieconsulenten van belang voor de organisatie. Kennis en ervaring op het gebied van euthanasie zijn gebundeld, up-to-date en steeds beschikbaar. Euthanasie vormt een ingewikkelde materie met veel haken en ogen.

Om goed in te gaan op de vraag om euthanasie, om het besluitvormingsproces op een juiste wijze te begeleiden en om een zorgvuldige uitvoering te garanderen, is de euthanasieconsulent van grote toegevoegde waarde (Palliatieve zorg - Werkagenda). De : Dank voor alle introducties, die ons al veel informatie hebben gegeven. Ik ga nu naar de collega's over voor de vragen

Iedereen mag één vraag stellen - Palliatieve zorg - Werkagenda. Ik vraag u om aan te geven voor wie de vraag is bestemd. Men kan op elkaar reageren, maar gegeven de klok, vraag ik u om het steeds heel scherp en bondig te houden. Mevrouw (PvdA): Ik dank de sprekers voor hun bijdragen. Dank voor het feit dat iedereen bereid was om deel te nemen aan dit gesprek

Ik heb heel veel vragen, maar ik moet mij beperken tot één vraag. Deze vraag stel ik met name omdat dit onderdeel het patiëntenperspectief zou moeten verwoorden. Palliatieve zorg - Werkagenda. Behalve van mevrouw De Jong, heb ik weinig gehoord over het standpunt van de KNMG waar veel discussie over was. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om demente ouderen die een wilsverklaring hebben getekend en duidelijk hebben aangegeven dat zij voor euthanasie in aanmerking willen komen en wier wens uiteindelijk op de een of andere manier niet wordt gerealiseerd om redenen die de KNMG heeft genoemd

Ik weet niet wie van de aanwezigen hierop wil ingaan, maar ik wil dat hierbij vanuit de patiënten wordt geredeneerd, dus niet vanuit de medici. De : Mevrouw De Jong werd enkele malen genoemd. Daarom zal ik haar eerst het woord geven. Mevrouw : Het probleem van de wilsverklaring die niet wordt gehonoreerd bij mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, bijvoorbeeld vanwege dementie, is verwoord in het voorbeeld dat ik net gaf van Wil van Gelder, die mevrouw van 64 jaar.

Palliatieve Zorg - Module - 15 Maanden - Post-bachelor

In die tijd heeft zij wilsverklaringen opgesteld en heeft zij hierover heel frequent met haar arts gesproken. Palliatieve zorg - Werkagenda. Zij heeft heel duidelijk vastgelegd wanneer voor haar het moment was dat zij niet wilde bereiken, namelijk het moment waarop zij niet meer thuis kon wonen. Overplaatsing naar een andere instelling was voor haar dus het moment

Hij heeft toen ook daadwerkelijk euthanasie uitgevoerd. Vervolgens kreeg hij half medisch Nederland over zich heen op een manier die echt ernstig te noemen valt. Er zijn artsen bereid tot het uitvoeren van euthanasie bij een wilsverklaring omdat ze het hele traject met de patiënt hebben doorgemaakt (Palliatieve zorg - Werkagenda). Daarvoor is naar mijn idee ook het artikel 2, lid 2 in de wet

Dat werd door de KNMG met een professionele norm overruled. Dat kan toch niet? Mevrouw : Wat de NPCF betreft is hierover heel veel duidelijkheid. De ANBO heeft een uitgebreid onderzoek gedaan om te bezien hoe mensen dit ervaren - Palliatieve zorg - Werkagenda. Daaruit blijkt dat 90% van de patiënten vindt dat, als er een zorgvuldige wilsverklaring ligt en de patiënt niet meer in staat is om zijn wil mondeling te herhalen, er uitvoering moet worden gegeven aan de wilsverklaring, omdat daarin de stem van de patiënt is verankerd

De heer : Een andere kant van het probleem is dat de wilsverklaring soms moet worden uitgevoerd, ook al geeft de betrokkene in de situatie er geen blijk van dat hij dit noodzakelijk vindt. Palliatieve zorg - Werkagenda. Ik wil daarbij wijzen op het feit dat uit het LASA-onderzoek blijkt dat 10% van de mensen in de laatste fase van hun leven tot een heel andere conclusie komt die niet spoort met de wilsverklaring

Kobe Sercu Palliatieve Zorg

Aanvankelijk zouden alleen duidelijke medische gronden kunnen leiden tot euthanasie. Mevrouw Van Baarle van het Burgerinitiatief Voltooid Leven hield zojuist echter een pleidooi om ook andere, niet-medische argumenten een grond te laten zijn voor euthanasie (Palliatieve zorg - Werkagenda). Ik heb in mijn achterhoofd een publicatie van enkele jaren geleden van Gerbert van Loenen, met de titel Hij had beter dood kunnen zijn

Ik ben benieuwd naar de reflectie op het betoog van mevrouw Van Baarle. Ik ben benieuwd hoe mevrouw De Jong en de heer Seldenrijk tegen dat pleidooi aankijken - Palliatieve zorg - Werkagenda. Moet die stap verder worden gezet? Ook vraag ik om een eerlijke reflectie op de vraag of wij ons niet begeven op een zeer hellend vlak waar het einde niet van in zicht is, als we niet oppassen

Voltooid leven is sinds 2010 op de kaart gezet - Palliatieve zorg - Werkagenda. palliatieve zorg Sint-Niklaas. We hebben toen de Week van het Voltooid Leven gehouden, waarin we het probleem maar ook de oplossingsrichtingen hebben geschetst. We zijn medisch-technisch gezien in staat om mensen veel langer in leven te houden. Dat zorgt er ook voor dat er een discussie ontstaat over de vraag wanneer dat leven mag ophoudenSommigen willen dat via de arts, dus via euthanasie, sommigen willen dat via een hulpverlener en er is een derde groep die autonoom een beslissing wil nemen (Palliatieve zorg - Werkagenda). De mensen uit die groep zeggen: ik heb mijn hele leven autonoom beslissingen genomen en dat wil ik ook bij de beslissing over mijn dood, want dat is een onderdeel van mijn leven waar ik zelf over wil gaan

Onderzoek Palliatieve Zorg

Toch bleek vorig jaar dat er meer dan 4 - Palliatieve zorg - Werkagenda.000 gevallen van euthanasie zijn onderzocht. Naar zijn idee zijn er dus ook culturele redenen. Dat betekent dat er in deze cultuur een moment kan ontstaan waarop ons de zinervaring zal ontvallen. Naar mijn idee gaat het erom dat wij bekijken of wij daar iets in kunnen betekenenHet doel hiervan is dat we 's morgens weer weten waarom we wakker worden en opstaan, als we dat kunnen. De heer : Ik wil graag bevestigen dat deze situatie voorkomt. Palliatieve zorg - Werkagenda. Ook in onze praktijk hebben we te maken met patiënten die «lijden aan het leven» – zo noemen wij dat – en die onthecht zijn, zoals mevrouw De Jong al zei

Er komen soms heel schrijnende situaties voor waarin ouderen zeer lijden aan het leven - Palliatieve zorg - Werkagenda. In mijn ogen zou daar een goede oplossing voor moeten zijn. De huidige Euthanasiewet biedt die oplossing niet. Mevrouw : De heer Bisschop is bang voor een hellend vlak, maar dat kan juist voorkomen worden als eisen op het gebied van zorgvuldigheid- en toetsbaarheid blijven worden toegepastEen en ander heeft schrijnende gevallen tot gevolg. De heer (SGP): Ik kom nog even op de omschrijving van een hellend vlak - palliatieve zorg Bornem. Is het hellende vlak niet het steeds verder verruimen van mogelijkheden? Mevrouw : Ik zou het anders benoemen (Palliatieve zorg - Werkagenda). Dit is het verruimen van mogelijkheden waar de samenleving om vraagt

Latest Posts

Casus Palliatieve Zorg Voorbeeld

Published May 06, 24
7 min read

4 Fasen Palliatieve Zorg

Published May 01, 24
4 min read